Детален преглед на процесот на Буџетирање заснован на приоритети

 

Традиционалниот приод кон владиното буџетирање е приод за растечки буџет: Буџетот за тековната година станува основа на планот за трошење во следната година и најголем дел од вниманието на организацијата во врска со анализите и политиките е фокусирано на тоа како да се модифицира планот за трошење за оваа година врз основа на приходите што се предвидени за следната година. Ваквиот пристап на зголемување на буџетот функционира доколку буџетот е под оптималното ниво, во периоди кога има разумно и стабилно зголемување на расходите и приходите, а тековното ниво на трошоци може да се финансира со релативно мала контроверзност. Меѓутоа, пристапот на зголемено буџетирање не зависи од финансиските предизвици што произлегуваат од поставената нова нормала, која се состои од релативно рамни приходи или приходи што се во опаѓање, зголемени притисоци заради трошоците за здравствена заштита, пензиите и побарувањата за услуги и континуираните структурни дисбаланси.

Прочитај повеќе