Годишен Извештај за 2018 година – Фонд за Здравствено Осигурување на Република Северна Македонија

Годишен Извештај за 2018 година – Фонд за Здравствено Осигурување на Република Северна Македонија

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Godisen%202018%20KONECNO.pdf