Оцена на степенот на проактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2017 година