( Образец ПП……)


(имател на информацијата)

Предмет:                                               Б А Р А ЊЕ

за пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија бр. 13/06; бр.86/08 , бр.6/10 , бр.4 и бр.2/14 од имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

(опис на информацијата која се бара)

Форма во која се бара информацијата:

увид
препис
фотокопија
електронски запис
друго _________________________________________

(се наведува бараната форма, со заокружување)

Начин на доставување на информацијата:

по пошта
телефон
факс
е-маил
друго _________________________________________

(се наведува бараниот начин, со заокружување)

Барател на информацијата:

(назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)


Застапник / полномошник на барателот на информацијата:

(назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил)


(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од јавен карактер)

Во _____________________ Датум__________________ 201__година