(Образец ПП.......)

ДО: Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

_________________________________________

Согласно член 28 став 2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

ја поднесувам следнава:

Предмет:                                               Ж А Л Б А

Подносител:

(назив, име и презиме, адреса, тел., фах, е-маил на барателот на информацијата)

 

жалбена основа:

(податоци за имателот на информацијата, причините поради кои барателот не ја добил информацијата,

број на решение со кое имателот го одбил барањето, или доказ за пропуштен рок од имателот)

(Правна поука: Против решението на Комисијата може да се поднесе тужба за поведување управен

спор до надлежниот суд)

 

 

Во _________________                  -----------------------------    

Датум:_______________ год.                 (с.р. потпис на жалителот)