Вести

> <

Настани

> <
 • Одржана е-конференција „Отворено владино партнерство – дијалог за Националниот акциски план 2021-2023“
  Повеќе
 • Јавен повик за пријавување учество во процесот на ко-креирање на Акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023 година
  Повеќе
 • Учество во емисијата КОД, за прибирањето и трошењето на средствата за справување со пандемијата
  Повеќе
 • Информација за медиуми – 18.05.2020
  Повеќе
 • На 7 април 2020 година, Светскиот ден на здравјето, солидаризирајте се за универзални јавни здравствени политики во Европа
  Повеќе
 • Комерцијализацијата на здравјето значително негативно влијае врз нашето здравје
  Повеќе
 • Јавно здравствени услуги за граѓаните, наместо јавнo приватно партнерство
  Повеќе
 • Лекови за луѓето, не за профит!
  Повеќе

Публикации

> <
 • Анализа на нивото на Проактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Повеќе
 • Анализа на нивото на Реактивна транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Повеќе
 • Приказ на Реактивната и Проактивната транспарентност кај јавните институции за 2019 година
  Повеќе
 • Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година
  Повеќе
 • Во изминатите години во Република Македонија се трошат средства за скрининг на карцином на грло на матка, а пак жените ретко ги добиваат услугите за бесплатен скрининг на карцином на грло на матка
  Повеќе
 • Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на буџет и имплементација на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година
  Повеќе
 • Министерството за здравство со години наназад покрива само дел од потребниот износ за партиципација за породувањата извршени во јавните здравствени установи
  Повеќе
 • Колку лицата кои живеат со ретки болести чувствуваат бенефит од спроведувањето на програмата за лекување на ретки болести и колку државата ги исполнува своите обврски кон овие лица?
  Повеќе