Вести

> <
 • Interview with Petra De Sutter on the COVID-19 crisis in Europe
  Повеќе
 • Interview with Brando Benifei on the COVID-19 crisis in Europe
  Повеќе
 • Statement by the European Fiscal Board on Covid 19
  Повеќе
 • Fiscal Transparency in Times of Emergency Response: Reflections for times of Covid-19
  Повеќе
 • Only 1 manager out of 3 in the EU is a woman...... even less in senior management positions
  Повеќе
 • Financial policy in an exuberant world
  Повеќе
 • Debt rule design in theory and practice: the SGP’s debt benchmark revisited
  Повеќе
 • Macroprudential policy measures: Macroeconomic impact and interaction with monetary policy
  Повеќе

Настани

> <
 • Комерцијализацијата на здравјето значително негативно влијае врз нашето здравје
  Повеќе
 • Јавно здравствени услуги за граѓаните, наместо јавнo приватно партнерство
  Повеќе
 • Лекови за луѓето, не за профит!
  Повеќе
 • Регионална обука за Мониторинг на Буџети и Застапување
  Повеќе
 • Колку пари се издвојуваат за третман на ретките болести
  Повеќе
 • Работилница за развој на стратегија за застапување за унапредување на транспарентноста и отчетноста во работењето на јавните институции
  Повеќе
 • Обезбедување одржливост на програмите за намалување на штети од употреба на дроги со средства од акцизите за пиво, за етил алкохол и за цигари
  Повеќе
 • Имам право да знам! – Кампања за одбележување на меѓународниот ден за слободен пристап до информации
  Повеќе

Публикации

> <
 • Извештај од спроведен мониторинг на програмската и буџетската имплементација на Програмата за активна здравствена заштита на мајките и децата за 2016 година
  Повеќе
 • Во изминатите години во Република Македонија се трошат средства за скрининг на карцином на грло на матка, а пак жените ретко ги добиваат услугите за бесплатен скрининг на карцином на грло на матка
  Повеќе
 • Наоди од спроведениот мониторинг и анализа на буџет и имплементација на Програмата за систематски прегледи на учениците и студентите во Република Македонија за 2016 година
  Повеќе
 • Министерството за здравство со години наназад покрива само дел од потребниот износ за партиципација за породувањата извршени во јавните здравствени установи
  Повеќе
 • Колку лицата кои живеат со ретки болести чувствуваат бенефит од спроведувањето на програмата за лекување на ретки болести и колку државата ги исполнува своите обврски кон овие лица?
  Повеќе
 • Budget monitoring and advocacy manual for harm reduction
  Повеќе
 • Работата на ЕСЕ во областа на унапредувањето на фискалната транспарентност во РМ, мај 2018
  Повеќе
 • Како макроекономските политики и практики во Република Македонија го ограничуваат пристапот до здравствените услуги и негативно влијаат врз него
  Повеќе