Вести

> <
 • Open Data #Infographic - 2 Case Studies
  Повеќе
 • Open Budget Data for What?
  Повеќе
 • How Does Civil Society Use Budget Information?
  Повеќе
 • How are the GIFT Principles on Public Participation in Fiscal Policy being incorporated in international fiscal openness instruments?
  Повеќе
 • Public participation Principles Guide
  Повеќе
 • Late to the game? Capital flows to the Western Balkans
  Повеќе
 • World Bank Launches Financial Instrument to Expand Funding for Sustainable Development Goals
  Повеќе
 • Engaging citizens is generating solutions worldwide!
  Повеќе

Настани

> <
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Повеќе
 • Работилница за буџетско застапување и примена на методологијата за мониторинг и анализа на буџети на програмите за намалување на штети од користење на дроги
  Повеќе
 • Заклучоци од регионалната конференција „Пристап до информациите и отворени податоци“
  Повеќе
 • Видео за буџетскиот процес во РМ, вклучување во процесот и информирање за текот на спроведувањето
  Повеќе
 • Колку е унапредено нивото на транспарентност во работењето на јавните институции во изминатите 10 години?
  Повеќе
 • Отворено владино партнерство – подобрување на процесот на подготовка на акциониот план за поефикасни мерки
  Повеќе
 • Работна група за следење на имплементацијата на активностите од компонентата “Ефикасно управување со јавните ресурси – фискална транспарентност” од Акциски план за Отворено Владино Партнерство 2014 – 2016 година
  Повеќе
 • Работна група за следење на имплементацијата на активностите од компонентата “Слобода на информации” од Акциски план за Отворено Владино Партнерство 2014 – 2016 година
  Повеќе

Публикации

> <
 • Нивото на реактивна транспарентност на јавните институции во 2015 наспроти 2016 година
  Повеќе
 • Оцена на степенот на реактивна транспарентност на јавните институции во РМ за 2016 година
  Повеќе
 • Во 2015 година нема напредок во нивото на транспарентност на јавните институции во РМ
  Повеќе
 • Дали вклучувањето во иницијативата за Отворено владино партнерство за Владата на РМ претставува приоритет или пак само следење на глобалните трендови?
  Повеќе
 • Аларм 32 – Буџетот за здравство на РМ за 2016 година
  Повеќе
 • Водич за отворена влада - Наменски извештај
  Повеќе
 • Оценка за степенот на проактивност на јавните институции во РМ за 2014 година
  Повеќе
 • Отворање на владата - Водич за најдобри практики на транспарентност, отчетност и граѓанско учество во јавниот сектор
  Повеќе